Screen Shot 2021-12-04 at 10.07.53 AM
Screen Shot 2021-12-04 at 10.08.05 AM
Screen Shot 2021-12-04 at 10.07.08 AM
Screen Shot 2021-12-04 at 10.08.16 AM
Shkaqet e Infertilitetit tek Femrat!!!
LAJME - RECENT NEWS

IAKENTRO është një propozim i njohur ndërkombëtarisht dhe i garantuar me kohë në fushën e riprodhimit të asistuar, i cili mbështetet nga pajisje moderne, burime njerëzore me përvojë dhe partnerë të njohur globalisht.
IAKENTRO is an internationally recognized and time-guaranteed proposal in the field of assisted reproduction, which is supported by state-of-the-art equipment, experienced human resources and globally recognized partners.

Shkaqet e Infertilitetit tek Femrat!!!